• پاسخ: با سلام و احترام شاید نوشته های مختلفی که از اینجانب در همین سایت مشاهده می کنید شاهد مثالی باشد که می توان مشکلات اقتصاد ایران را با ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد بررسی نمود. مطمئن باشید که بدون آشنایی با اصول و قواعد تجزیه و تحلیل اقتصاد و با ذهن...
  • پاسخ: با سلام پولی که از طریق افزایش پایه پولی ایجاد می شود، "پول بیرونی" و پولی که از کانال افزایش ضریب فزاینده تزریق می شود "پول درونی" خوانده می شود. برای شناخت آثار متفاوت پول بیرونی و پول درونی باید مکانیزم عرضه پول را شناخت. رشد نقدینگی معادل...
  • پاسخ: در تجربه سیاست های ارزی اقتصاد ایران، متغیر کلیدی نرخ ارز غالباً به عنوان یک متغیر برون زا فرض شده و انتخاب نظام های ارزی از نوع  نظام سهمیه بندی ارزی، و یا مدیریت شده با گرایش تثبیت نرخ ارز  یک رویکرد مسلط بشمار می آید. اين سياست در فضای تورمی...